Belgische Herder Club Nederland - Logo

BHCN Privacy Policy

 
BHCN Privacy Policy
 
Dit is de privacy policy van de “Belgische Herder Club Nederland”, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 32170547
(Hierna: "BHCN" genoemd)
 De privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens de BHCN verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
BHCN vraagt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
1) Lid wordt van BHCN.
2) Zich opgeeft voor een nieuwsbrief.
3) Voor de aangifte van nesten, vermelding van dek-reuen, kennels en selecties.
4) Indien u deel uitmaakt van het bestuur, een commissie of wanneer u een andere officiële functie voor de vereniging bekleed of gaat bekleden.
5) Bij deelname aan ledenvergaderingen of andere evenementen.
6) Zich inschrijft voor een evenement.
7) Andere verplichtingen op basis van wettelijke verplichtingen of een aantoonbare noodzaak voor het runnen van de vereniging
BHCN verzamelt op deze wijze de volgende (persoon) gegevens:
 Naam,
 Adres,
 e-mailadres,
 Telefoonnummer,
 Bankrekeningnummer,
 Gegevens van de hond.
Persoonsgegevens betreffende lidmaatschap van BHCN:
BHCN gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:
Het lidmaatschap te effectueren en nieuwsbrieven te verzenden.
De BHCN zal deze gegevens bewaren tot uiterlijk 3 maanden nadat het lidmaatschap is beëindigd mits er geen achterstallige betalingsverplichting van het lid is.
Persoonsgegevens betreffende de nieuwsbrief van BHCN:
BHCN gebruikt deze gegevens (mogelijk) om de nieuwsbrief te kunnen versturen.
Aangifte van nesten, vermelding van dekreuen, kennels en selecties.
Het publiceren van dekkingen, nestjes en kennelvermeldingen op de website of de facebookpagina van de BHCN.
De fokker en de rasvereniging komen overeen dat de fokker de rasvereniging op de hoogte houdt van dekkingen en nestjes en of de fokker een kennelvermelding wenst. Het aanleveren van deze gegevens heeft als doel deze op de site of facebookpagina van de BHCN te publiceren. De fokker levert deze gegevens aan de rasvereniging. Publicatie is dan de uitvoering van een overeenkomst.
 
Het publiceren van beschikbare dekreuen en geselecteerde honden.
De eigenaar van de dekreu/ geselecteerde hond levert de gegevens aan met als doel om ze te publiceren. Trekt de eigenaar om wat voor reden dan ook zijn toestemming in, dan moeten de gepubliceerde gegevens door de BHCN worden verwijderd binnen een redelijke termijn.
Persoonsgegevens betreffende leden van het bestuur, commissies of andere officiële functie welke u voor de vereniging bekleed kunnen gepubliceerd worden op de website van de BHCN of worden gepubliceerd via de nieuwsbrief/ facebook pagina.
Persoonsgegevens betreffende uw lidmaatschap kunnen ten behoeve van een ledenvergadering en/ of ander evenement gebruikt worden voor de controle van uw lidmaatschap of voor de betaling van de inschrijfgelden.
 De ledenlijst kan aan de kascommissie verstrekt worden ten behoeve van de kascontrole.
 De notulen en het jaarverslag evenals andere stukken ten behoeve van de ledenvergadering kunnen gepubliceerd worden op de website van de BHCN of kunnen worden gepubliceerd via de nieuwsbrief/ facebook pagina .
Inschrijving voor evenementen (onder evenementen worden alle mogelijke door de BHCN en door andere gelieerde organisaties georganiseerde activiteiten bedoeld).*
BHCN gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:
Uw hond of honden in te schrijven voor een evenement.
Deze gegevens op te nemen in de catalogus van het evenement.
Inschrijfgelden te kunnen innen.
De uitslag van het evenement op de site en andere sociale media van de BHCN te kunnen plaatsen.
Bij bezoek of deelname aan een door de BHCN georganiseerd evenement gaan de deelnemers akkoord met het maken en gebruiken van fotomateriaal.
*NAW-gegevens in een catalogus en inschrijvingen;
Op grond van het Kynologisch Reglement (artikel IV.17 KR) kan een hond alleen voor een expositie of erkend werkhondenevenement worden ingeschreven als het daarvoor bedoelde document volledig is ingevuld. Door in te schrijven aanvaardt de exposant onze rechtsmacht. Artikel IV.26 van het KR somt de gegevens op die in ieder geval moeten worden opgenomen in een catalogus. Dat zijn: De namen van de leden van het bestuur van de organisatie en van de eventuele gedelegeerde van de Raad van Beheer, de namen van de honden met hun Nederlandse of buitenlandse registratiekenmerk, hun titels, hun geboortedatum, de naam van de fokker, de namen van de ouderdieren en de naam van de eigenaar, NAW-gegevens van de exposanten en de namen van de keurmeesters. Tevens het publiceren van de digitale kampioenschapsdiploma’s op onze website van de RvB vallen hieronder deze vloeien voort uit de aanvaarding van de rechtsmacht en uitvoering door de RvB. De grondslag voor het opnemen van deze gegevens is een overeenkomst.
 
Gepubliceerde gegevens (waaronder ook disciplinaire gegevens) van de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland kunnen op de sociale media van de BHCN worden overgenomen.

In verband met Corona maatregelen kunnen op evenementen uw contactgegevens gevraagd worden voordat u het evenement kunt bezoeken. Deze contactgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het contactonderzoek van de GGD of het RIVM. Deze gegevens worden bewaard zolang de GGD of het RIVM dit voorschrijven.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met BHCN club via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
voor:
Meer informatie over de wijze waarop BHCN persoonsgegevens verwerkt.
Vragen naar aanleiding van deze privacy policy.
Inzage in de persoonsgegevens die BHCN met betrekking tot u verwerkt.
Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door BHCN.
BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
BHCN zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
BHCN zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.
DERDEN
De BHCN zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of BHCN daartoe verplicht is op
grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Uitzondering hierop is de voor rasverenigingen jaarlijkse verplichte afgifte van de ledenlijst aan de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland.
UITZONDERINGEN
In het geval er een geschil is tussen een lid en de BHCN, er een vordering op een lid loopt, een procedure tot ontzegging of ontzetting uit het lidmaatschap, kunnen persoonsgegevens langer dan hierboven beschreven worden bewaard en kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan noodzakelijke derden.
MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een
inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk
ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de
Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
MELDING AAN BETROKKENE
U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de
inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.
WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY
Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst
wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken