Belgische Herder Club Nederland - Logo

Notulen ALV 27 maart 2018

Notulen ALV 27 maart 2018

1. Opening en vaststelling agenda
Om 20.10 opent Pauline de vergadering, de agenda blijft van kracht.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Berry leest de afmeldingen voor en vermeld 1 ingekomen bief van Jeannet Boers.
Beste leden van bestuur BHCN en leden van de Bhcn club,
Ik wil jullie alle erg danken voor het goede werk wat jullie verrichten ik heb         hier ook een tijd deel van uit gemaakt . Heb hier ook echt van genoten. Vond dit ook altijd erg leuk om te doen . Met hart en ziel voor en met honden lief hebbers ( vooral Belgen ) Ook het contact met belgenliefhebber vind ik nog steeds leuk en ga daar mee door. Maar vond nu niet meer de energie om een bestuurs functie ea zaken ,te vervullen misschien komt dit wel weer. Mocht het nodig zijn mogen jullie echt beroep op mij doen , kan ik dan zal ik dit zeggen . Misschien dat het lukt op de Jongehonden dag even te komen 
Helaas ben ik door het overlijden van mijn schoonzus niet bij de ALV    aanwezig , zij is na een ziekbed op 52 jarige leeftijd overleden , dus nu hebben wij ik en mijn naaste ( zwager  en zijn 3 kinderen , schoonmoeder ) elkaar hard nodig . het was al een zware tijd maar we zijn er nog niet . ik wil jullie hartelijk groeten en de evt nw bestuursleden veel succes wensen .
veel lieve groetjes van Jeannet en haar 2 en 4 potige familie
Na de brief meldde Pauline, dat kort voor de ALV C.vd.K haar taken als penningmeester neer heeft gelegd. Het huidige bestuur was op de hoogte, echter we dachten dat ze haar financiele huishouding zou verdedigen ten aanien van de ledenvergadering. Echter ze heeft haar spullen gebracht en achtergelaten, waarna ze weer is gegaan. We betreuren deze gang van zaken zeer.
3. Goedkeuring notulen ALV 18-3-2017.
De notulen zijn goedgekeurd, zowel Pauline als Berry tekenen de notulen.
4. Secretarieel jaarverslag 2017
De enige toevoeging aan het verslag zal zijn het benoemen van Pamela Runderkamp en Cindy Kersemaker als geslaagde keurmeesters.
5. Financieel overzicht 2017 en begroting 2018
Waar het financieel verslag van verleden jaar er nog netjes uitzag, daar was het dit jaar spijtig te noemen dat het jaar niet netjes afgerond werd door de penningmeester. Ook was de penningmeester niet aanwezig om haar verslag te verdedigen.
Willemine van Deijl was zeer teleurgesteld over de gang van zaken, met name doordat ze de aantijgingen jegens haar door de penningmeester niet verdedigd kon worden. Allen aanwezigen vonden het beschamend hoe C. omgegaan is met de overdracht, als ook de aantijgingen.
De ALV heeft besloten Decharge te verlenen met de opdracht voor het bestuur om tijdens een najaars ALV de juiste cijfers te presenteren.
6. Verkiezing kascommissie
Allereerst Willemine van Deijl, Pamela Runderkamp en Peter Hermans  Bedankt. Voor 2019 zal Peter Hermans samen met Ylona van Zanten de nieuwe kascomissie vormen.
7. Bestuur
Het afgelopen jaar zijn we als bestuur hard op zoek geweest naar versterkingen. Dit jaar stopte zowel Tovie als Jeannet als bestuurslid. Wat een aderlating voor ons betekent. Gelukkig hebben we Pamela Runderkamp, Sandra Kurcsics en Randy verbakel bereid gevonden om in ons bestuur plaats te nemen. Dit word akkoord bevonden door de ALV, Waar voorlopig Pamela de honeurs waarneemt. Willemine helpt de cijfers kloppend te maken.
Pamela stelt zich kort voor. Ze is keurmeester van vele rassen, heeft al veel bestuurlijke ervaring opgedaan en draagt het Belgenras een warm hart toe.
Randy is 23 jaar jong en heeft een relatie met Robin. Is door zijn ouders besmet geraakt met het showwereldje. Thuis hebben ze 4 Tervuerense Herdershonden. Zelf showt Randy vele honden enn wil binnen de BHCn zich graag hard maken voor structuurverbetering op de Clubmatch en de JOHO dag. Ook het leuk houden voor de mensen en een groei proberen te bewerkstelligen, zouden mooie stappen zijn.  
Helaas is Sandra niet aanwezig voor een voorstelrondje. Allen worden welkom geheten in het bestuur.
8. Voorstel tot het aanpassen van het Huishoudelijk Reglement van artikel 17 en het toevoegen van artikel 18
We hebben al vaker de vraag gekregen vanuit kringgroepen, vandaar de opname van dit punt in het Huishoudelijk Reglement. Later zouden we een kringgroepenreglement aan de ALV voorleggen. We trachten dit op een breder vlak te trekken voor de kringgroepen zodat ook een agility en herding etc, hieronder zouden vallen. Allen akkoord.
9. Voorstel contributieverhoging per 1-1-2019
Naar aanleiding van de vorige ALV waar de leden het normaal vonden al zouden we een contributieverhoging doorvoeren is dit punt op de agenda gekomen met die opmerking dat een eventuele verhoging vanaf volgend jaar zou gelden. Mede een verwachtte steiging van de reiskosten van het bestuur en andere steigingen zijn reden voor het bestuur dit aan te vragen. Vanzelfsprekend na het opstappen van de penningmeester en het gegeven dat we geen verlies draaiden afgelopen jaar maar in al die jaren een stabiel financieel huishouden hadden deden de aanwezigen doen besluiten dit punt op te schorten en eventueel volgend jaar wederom op de agenda te plaatsen.
10.Rondvraag
Willemine: Vraagt zich af of een enigszins eerlijkere verdeling tussen de keurmeesters te handhaven gaat zijn. We beslissen dat de mechelaar fokkers gecontacteerd worden om deze allemaal door Claudia te laten keuren, bij bezwaar laten het zoals het stond.
11.Sluiting
Allen bedankt voor de komst en veilig thuis.
Secretaris                       Voorzitster
Berry Meulenbroeks     Pauline Koning-Stern-Hanff

Afdrukken E-mailadres